ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Stichting Dorpskerk Spankeren heeft een ANBI-verklaring en daarmee heeft de Belastingdienst de Stichting Dorpskerk Spankeren erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor de giften aftrekbaar zijn van de Belasting. 

Contactgegevens

Secretariaat:

Bretta van Middelkoop-Slijkhuis, Overweg 5, 6956 AE Spankeren

Tel.: (0313) 41 53 56 of mobiel: (06) 110 90 632

E-mail: info@stichtingdorpskerkspankeren.nl

Inschrijving KvK: 67014909

RSIN: 856794284

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter – vacature

Ben van Middelkoop, Beukenlaan 2, 6956 AB Spankeren – vicevoorzitter; contactpersoon kerkenraad

Bretta van Middelkoop-Slijkhuis, Overweg 5, 6956 AE Spankeren – secretaris/penningmeester

Tel.: (0313) 41 53 56 of mobiel: (06) 110 90 632. Email: info@stichtingdorpskerkspankeren.nl

Tineke Hamer-Verveer, Dorpsweg 42, 6956 AP Spankeren – bestuurslid; PR

Doelstelling en beleidsplan

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de instandhouding en verbetering van de Petruskerk met zijn inrichting en kerkhof in Spankeren en verder alles te doen wat daarmee direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

Met haar doelstelling beoogt de Stichting een algemeen belang te dienen.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • inwoners van Spankeren en andere belangstellenden te bewegen de doelstelling van de stichting te steunen door donateur te worden;
  • daartoe in aanmerking komende organisaties en instellingen te benaderen met een verzoek om donatie, sponsoring van activiteiten of subsidiëring van projecten in het kader van de doelstelling;
  • activiteiten te ondernemen, waardoor de belangstelling voor het kerkgebouw met zijn inrichting en/of het kerkhof gewekt wordt, teneinde bij te dragen aan het gestelde doel;
  • activiteiten van de stichting waarbij het kerkgebouw en het kerkhof daadwerkelijk betrokken worden. 

De Stichting maakt hiervoor gebruik van:

  • het werven van subsidies
  • het werven van donateurs
  • het verkrijgen van schenkingen, erfstellingen en legaten
  • de batige saldi van de georganiseerde activiteiten
  • alle andere overige verkrijgingen
  • informatieverstrekking 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen overeenkomstig de bepalingen in artikel 4 lid 6 van de statuten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen een vergoeding ontvangen van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.